Doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.

Katedra jadrovej fyziky a techniky
FEI STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava


Životopis

Prehľad pedagogickej činnosti

Podklady pre hodnotenie vedeckej a pedagogickej práce na FEI STU