Taká obyčajná katedra

Ono je to v porovnaní s niektorými inými katedrami Fakulty elektrotechniky a informatiky STU mláďa. Veď bude mať len päťdesiat rokov a oslávi ich 1. septembra 2011. Ale má sa čím pochváliť.

Koncom päťdesiatych rokov minulého storočia sa prejavili na vtedajšej Elektrotechnickej fakulte snahy zaviesť do slovenského vysokého školstva špecializovanú výučbu v oblasti jadrovej a atómovej fyziky. Dôvodov pre tento krok bolo viac. Jedným z nich bolo, že sa v tom čase uskutočňovala na Slovensku výstavba prvej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, kde potrebovali inžinierov z domácich zdrojov. Veď výučba týchto inžinierov sa vtedy uskutočňovala prakticky iba v bývalom Sovietskom zväze a do určitej miery na pražskom Vysokom učení technickom. To však zďaleka nestačilo, a preto sa vtedajšia vedecká rada fakulty uzniesla rozvíjať nové a akože inak, pokrokové smery na fakulte a v súvislosti s tým sa vytvorilo pracovisko, ktoré sa malo venovať jadrovej fyzike a technike. Nie je žiadnym tajomstvom, že toto pracovisko – zárodok Katedry jadrovej fyziky a techniky, o ktorej píšeme – sa vytvorilo na Katedre elektroenergetiky.

Zakladateľom a prvým vedúcim Katedry jadrovej fyziky a techniky bol prof. Ing. Július Cirák, DrSc., ktorý ju viedol a usilovne budoval v r. 1961 až 1978. Bolo obdivuhodné, že popri vedení katedry a prednáškach sa intenzívne venoval aj rozvoju vedecko-výskumnej činnosti jej členov a samozrejme aj študentov.

Významné úspechy táto katedra ako prvá na Slovensku dosiahla v oblasti Mössbauerovej spektroskopie a využitia urýchlených zväzkov nabitých častíc. V rámci rozvoja vedy a techniky katedra zabezpečila projekt a započala výstavbu školského jadrového reaktora v blízkosti novovybudovaného areálu dnešnej Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Žiaľ, výstavba bola v r. 1990 pozastavená a katedra bola a je nútená zabezpečovať plnohodnotnú výučbu študentov na školských jadrových reaktoroch v Budapešti, Viedni a Prahe.

Z rozmanitej a bohatej činnosti pracovníkov katedry sa zameriame na tie oblasti, ktoré ju profilujú. Jej absolventov môžete nájsť v jadrových elektrárňach, v jadrovo-energetickom sektore, ale aj na fyzikálnych, onkologických, materiálovo výskumne zameraných či iných príbuzných pracoviskách.

Okrem výchovy mladých bakalárov, inžinierov a doktorandov katedra spolupracuje so špičkovými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí. Spolupráca so zahraničnými partnermi zahŕňa viac ako 20 vedeckých pracovísk napr. v Česku, Rakúsku, Švajčiarsku, Rusku, Brazílii, Nemecku, Francúzsku, Maďarsku či Grécku. Dôležité je, aby sa výsledky tejto domácej a zahraničnej odbornej a vedeckej spolupráce účelne pretransformovali do pedagogického procesu, ktorý katedra vykonáva. Túto snahu jej zakladateľ prof. Július Cirák (st.) vždy zdôrazňoval a určite vedel prečo. My sa nazdávame, že táto katedra má v celoslovenskom meradle dôležité postavenie.

Jadrová energetika a technika má a nesporne aj v budúcnosti bude mať významné postavenie pri uspokojovaní energetických potrieb Slovenska. A to všetko musia zabezpečiť odborníci, ktorých táto katedra spolu s ďalšími katedrami FEI STU vychováva. Je to veľmi náročná úloha, ale bez nej sa nezaobídeme.