Výskum

Laboratórium Mössbauerovej spektroskopie

Laboratórium pozitrónovej anihilačnej spektroskopie

Laboratórium iónových zväzkov

Výskum GaAs detektorov pre digitálnu rádiografiu


Laboratórium Mössbauerovej spektroskopie

Mössbauerova spektroskopia je nedeštruktívna metóda so širokým diagnostickým potenciálom, aplikovateľná na všetky materiály obsahujúce železo. Umožňuje robiť presnú fázovú analýzu materiálov, ako aj identifikáciu atómu železa v rozličných kryštalografických polohách. Mössbauerovu spektroskopiu možno aplikovať v oblasti štruktúry kovových materiálov, zliatin a ocelí a magnetických materiálov pri štúdiu magnetickej štruktúry. Možnosti presnej identifikácie oxidov železa poskytuje uplatnenie Mössbauerovej spektroskopie v oblasti mineralógie, geológie, koróznych produktov a materiálov pre magnetický záznam. Je vhodná aj na analýzu nekryštalických látok, ako aj pre biologické aplikácie. Merania metódou MS nie sú náročné na prípravu vzorky. Pre bežné analytické účely postačuje tenká fólia alebo niekoľko gramov práškovej vzorky. Po dohode so záujemcami je možné realizovať meranie aj na objemových vzorkách.


Laboratórium pozitrónovej anihilačnej spektroskopie

Pozitrónová anihilačná spektroskopia (PAS) je metóda, pomocou ktorej je možné pozorovať defekty štruktúry materiálu o veľkosti 0.1 až 1.0 nm za predpokladu, že sú spojené s menšou ako priemernou hustotou elektónov ako sú dislokácie, dislokačné slučky, vakancie, zhluky vakancií a klastre. V princípe je táto metóda schopná poskytnúť užitočné informácie aj o defektoch typu precipitát. Na našom pracovisku vykonávame analýzu vzoriek pomocou merania časových a korelačných anihilačných spektier. Metódu PAS je možné využiť pri sledovaní technológie prípravy rôznych materiálov ako sú umelé hmoty, kovové materiály (vodiče, izolanty, polovodiče). Ďalej pomocou tejto metódy možno sledovať vplyv technologického pôsobenia na materiály ako sú únava, teplotné a radiačné starnutie a pod. ...viac


Laboratórium iónových zväzkov

Laboratórium je vybavené lineárnym elektrostatickým urýchľovačom iónov pre energie iónového zväzku približne 1 MeV (900 KeV) a príslušnými experimentálnymi pracoviskami. Pre záujemcov o prácu s iónovými zväzkami ponúkame jeho využitie v nasledujúcich oblastiach:

  1. Teoretická a praktická príprava odborníkov na využívanie Cyklotrónového laboratória. Prípravné školenia pred študijnými pobytmi na iných pracoviskách.

  2. Výchova, resp. výcvik špecialistov pre prácu s iónovými zväzkami v našom laboratóriu.

  3. Využívanie iónových zväzkov na modifikáciu a analýzu materiálov, napr. pre vývoj nových materiálov, výskum pôsobenia niektorých druhov ionizujúceho žiarenia na materiály, skúmanie zmien štruktúry materiálov vyvolaných inými vplyvmi.

  4. Využitie metód na analýzy látok pomocou iónových zväzkov ako sú Rutherfordov spätný rozptyl (RBS), pružný rozptyl ľahkých iónov (ERD), vybudzovanie rtg. žiarenia (PIXE) a nízkoenergetické jadrové reakcie (NRA). Uvedené metódy stanovujú vysokou citlivosťou prvkové zloženie tenkých vrstiev látok, hĺbkové rozloženie prímesí v materiáloch, polohu prímesných atómov v kryštalickej štruktúre a pod.